Žijem so ženou ako druh a družka. Investoval som peniaze do jej majetku a na jej osobné potreby, používala moju platobnú kartu a nič nedostanem naspäť?

Súčasná moderná spoločnosť ako by bola stvorená na „free“ vzťahy založené na voľnom spolužití muža a ženy. Bývate v spoločnej domácnosti, prispievate na úhradu spoločných potrieb, vynaložíte nemalé peniaze na zhodnotenie majetku svojej družky a jedného dňa Vás nemilo prekvapí tým, že sa rozchádzate a nič vám nevráti. Sen alebo skutočnosť?

Druh a družka, čoraz častejší jav a forma spolužitia v modernej spoločnosti aj v podmienkach tej slovenskej spoločnosti. Keď vstupujete do takého zväzku iste Vás na začiatku vzťahu plného zamilovanosti, vášne a porozumenia ani len nenapadne, aby ste si svoje majetkové hodnoty, ktoré počas takého spolužitia pravdepodobne vynaložíte na potreby či zhodnotenie majetku toho druhého, ochránili (napr. formou zmluvy) pred prípadným sebeckým či vypočítavým správaním partnera využijúc Vašu dôveru či zamilovanosť.

V tomto období vzťahu plného entuziazmu prirodzene neuvažujete spôsobom, že by ste mali svojho partnera už na počiatku vzťahu takpovediac podozrievať s určitého vopred plánovaného konania, ktorého dôsledkom by mohol byť vznik bezdôvodného obohatenia na strane druhého partnera. Je však skutočne viac ako vhodné zamyslieť sa nad tým, či predsa len nenastal čas, ak ste doposiaľ nad takými vecami nerozmýšľali, vyriešiť to alebo skúsiť riešiť s ohľadom na ochranu svojich práv v prípade ukončenia takého spolužitia alebo jednostranného a sebeckého konania druhého partnera.

Ak to zanedbáte, dôsledky a ujma na Vašich právach môže byť pre Vás viac ako šokujúca. Šokujúca tak v majetkovej sfére, ako aj vo Vašom duševnom rozpoložení.

Aj keď vo vzťahu môže dôjsť k úplne opačnej situácií a to vynakladanie majetkových hodnôt družky pre potreby alebo zhodnotenia majetku svojho druha, pre účely tohto článku sa zaoberám vecou z pohľadu muža, pretože v prevažnej miere tomu tak dochádza v našich podmienkach na strane muža, ako živiteľa rodiny, toho, kto sa predovšetkým stará o finančné zabezpečenie a úhradu nákladov takého spolužitia.

Teraz si predstavte, a možno sa v tom nájdete, že bývate v spoločnej domácnosti, v nehnuteľnosti, ktorej výlučnou vlastníčkou je Vaša družka. Ráno skoro vstávate, aby ste stihol všetky svoje plánované stretnutia s obchodným partnermi či v práci, prípade po skončení práce pokračujete do ďalšieho zamestnania vo vieru v lepšiu a svetlejšiu budúcnosť. Samozrejme, žene umožníte nakladať s Vašim osobným účtom, prípadne jej dovolíte disponovať platobnou kartou, ktorú ona dlhodobo používa pre svoje potreby či pre potreby rekonštrukcie svojej nehnuteľnosti či nákupu rôznych vecí do domácnosti. Po určitom čase môže dôjsť k tomu, že si prestanete rozumieť, rozídete sa a potom začnete riešiť to, o čom som hovoril na začiatku. Čo teraz s mojimi peniazmi? Kedy mi ich vráti a či vôbec? Čo budem robiť?

V prvom rade je potrebné si vo svojom vlastnom záujme odkladať akékoľvek listinné dôkazy preukazujúce, že ste vynaložili určité peňažné prostriedky na zhodnotenie cudzieho majetku (pokladničné doklady, faktúry atď…). Rovnako nezanedbateľné a veľmi užitočné, ak nemáte k dispozícií napr. pokladničné doklady, zabezpečiť si aspoň písomné potvrdenie od dodávateľa, ktorému ste určité plnenie v peniazoch v hotovosti poskytli, o tom, že od Vás určité peňažné prostriedky prevzal, kedy sa tak stalo a čo bolo predmetom plnenia zo strany tohto dodávateľa. Všetky takto zaobstarané listinné dôkazy je nevyhnutné si odkladať, pretože nikdy neviete, kedy ich budete potrebovať. Iste nepredpokladáte a neviete predpokladať, kedy a či vôbec dôjde k takej životnej situácií, že by bolo nevyhnutné si v záujme ochrany svojich investícií také doklady odkladať.

Vzhľadom na dnešnú uponáhľanú dobu a nároky partnerov najmä v materiálnej oblasti môže k tomu dôjsť aj nečakane, náhle a takpovediac z ničoho nič. Zabezpečíte jej určitú životnú úroveň, na ktorú si veľmi rýchlo zvykla, až je z tohto spôsobu života závislosť, ktorú len veľmi ťažko odstránite zo vzťahu. Uvažujete nad tým, v čom ste pochybili, čo ste mohli urobiť lepšie alebo naopak, čo ste urobiť nemali a kedy ste mali túto materiálnu závislosť do určitej miery obmedziť alebo nastaviť striktné pravidlá. Pravidlá, ktoré ochránia predovšetkým tie Vaše práva. Nepodarilo sa Vám to. Je čas sa nad tým zamyslieť a pouvažovať ako ďalej. Určité riešenie existuje, je však zdĺhavé, tŕnisté a nie vždy, bohužiaľ, úspešné.

Podstata veci spočíva v tom, že investujete peniaze do cudzieho majetku, čím na strane vlastníka tohto majetku alebo v jeho majetkovej sfére dochádza k bezdôvodnému obohateniu, pretože bez toho, aby ste mali nejakú právnu povinnosť, t.j. povinnosť vyplývajúcu buď zo zmluvy alebo zákona, vynakladáte takto Vaše majetkové hodnoty na zhodnotenie cudzieho majetku alebo na uspokojenie cudzích potrieb. V tomto okamihu je tu podstatný faktor času, ktorý v práve zohráva veľmi dôležitú úlohu, od plynutia ktorého závisí, či Vaše právo na vrátenie takto vynaložených majetkových hodnôt nezanikne, ak je právo uplatnené oneskorene. V záujme právnej istoty povinných osôb aj Vaše právo podlieha tzv. premlčaniu, t.j. uplynutiu lehoty, ktorú Vám právny poriadok priznáva na včasné uplatnenie práva voči povinnej osobe, inak Vaše právo na vrátenie majetkových hodnôt zanikne, ak sa takého premlčania dovolá povinná strana.

Takému postupu povinnej strany je možné predísť, ak sa dostatočne včas staráte o svoje práva, upravíte si toto pokiaľ možno písomnou dohodou, ktorá by obsahovala a upravovala Vaše vzájomné práva a povinnosti, aby ste tak v budúcnosti predišli vzniku prekvapivých situácií na Vašej strane a pre Vás nečakaných rozhodnutí súdov, ak dôjde k sporu.

Ak ste sa ocitli v podobnej životnej situácií, mohli by Vás zaujímať nasledovné skutočnosti.

Žijem vo zväzku so ženou ako druh a družka, mal by som byť viac opatrný pri vynakladaní svojich majetkových hodnôt pre jej potreby a zhodnotenie jej majetku?

Určite áno, napr. tým, že uzavriete určitú dohodu o tom.

Družka bežne používa moju platobnú kartu, ale neurčili sme si žiadne pravidlá, bolo by vhodné niečo zmeniť?

Odporúčam si upraviť zmluvou vzájomné práva a povinnosti, aby ste v budúcnosti boli pánom situácie Vy a predišli tak vzniku neočakávaných udalostí negatívne zasahujúcich do Vašich práv.

Žijem v spoločnej domácnosti s družkou v harmonickom vzťahu, nemáme žiadne problémy v partnerskom zväzku, napriek tomu by som mal uvažovať o tom, že si spoločne nastavíme pravidla uzavretím písomnej dohody?

Vzájomne dohodnuté pravidlá v písomnej podobe Vám dávajú väčšiu právnu istotu do budúcna, aby ste sa domohli svojich práv v prípade, ak by došlo k ukončeniu spolužitia či partnerských nezhôd.

Prečo by som mal s partnerkou uzatvárať nejakú dohodu, ak je náš vzťah bezproblémový?

Ak si uvedomíte, že počas aj niekoľkoročného vzťahu vynaložíte alebo ste vynaložili určite nezanedbateľné množstvo peňažných prostriedkov, o ktoré v konečnom dôsledku môžete prísť, je potrebné uzavretie takej dohody vnímať ako ochranu Vášho majetku do budúcna. Iste je na to vzájomnej dôvere oboch partnerov, ak však bdiete o svoje práva, o tom menej budete v budúcnosti negatívne prekvapený vznikom nepredvídateľných situácií a budete na ne vopred pripravený.

Ubehli už dva roky, odkedy som ukončil spolužitie v spoločnej domácnosti s družkou, investoval som peňažné prostriedky na zhodnotenie jej majetku v tomto čase a zatiaľ som sa tým vôbec nezaoberal. Je možné, že o ne prídem a nikdy mi ich nevráti?

Áno, je to možné, avšak nemožno to aplikovať vo všetkých prípadoch. Každý prípad je jedinečný svojimi skutkovými okolnosťami, preto ešte pred uplynutím takého času, najlepšie v primeranom čase po ukončení spolužitia alebo po vynaložení majetkových hodnôt (závisí od okolností), je vhodné začať konať a/alebo hľadať riešenie, ako sa dostať k svojim peniazom či majetkovým hodnotám.

Môžem od partnerky žiadať všetky peniaze späť, ktoré som vynaložil počas spoločného spolužitia?

Nie, je potrebné rozlišovať či boli peniaze takto vynaložené na zhodnotenie jej majetku alebo na jej osobné potreby, preto nie každé vynaloženie peňažných prostriedkov je možné požadovať späť.

Môžem aj bez uzavretia dohody s partnerkou žiadať od nej peniaze, ktoré boli vynaložené na zhodnotenie jej majetku?

Áno, je však potrebné uplatniť Vaše právo včas, v zákonom stanovenej lehote a to závislosti od rôznych okolností prípadu.

Čo ak toto právo uplatním až po rokoch?

Môže dôjsť k tomu, že neuvidíte ani cent.

Ak už som zmeškal zákonnú lehotu na vrátenie peňazí vynaložených na zhodnotenie majetku partnerky, môžem predsa len dúfať, že sa ich domôžem alebo aspoň ich časti?

Aj v takej situácií je možné uvažovať o tom, že môžete byť na súde úspešný, všetko však závisí od toho, či ste v minulosti určitú dohodu, aj keď nie písomnú (napr. aj komunikácia formou emailov či sms správ), uzavreli alebo z určitého konania vyplýva, že ste predsa len určitú dohodu o Vašich právach a povinnostiach s partnerkou uzavreli. Všetko závisí od toho, aké dôkazy o takej dohode dokážete predložiť súdu a situácia je tak o dosť sťažená.

Prežili ste podobnú situáciu a vec zatiaľ nemá riešenie?

Požiadajte o nezáväznú konzultáciu.