KONTAKT

Tel: 0944 473 476
stefkeje@akstefkeje.sk

Občianske právo →
Obchodné právo →
Konkurz a reštrukturalizácia →

VZDELANIE

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PONÚKAM VÁM SVOJE SKÚSENOSTI A ZNALOSTI, VĎAKA KTORÝM SPOLOČNE DOSIANEME VÁŠ CIEĽ.

Vo svojej praxi sa venujem všetkým oblastiam práva, avšak s výrazným zameraním na oblasť obchodného práva. V horizonte posledných rokov je to najmä špecifické zameranie na oblasť konkurzného a reštrukturalizačného práva, práva obchodných spoločností so silným akcentom na procesné právo, t. j. procesný postup súdov v konaniach a uplatňovaní práv a povinností strán v konaní pred súdom. Nezanedbateľnou súčasťou výkonu povolania je štúdium a poznanie rozhodnutí, stanovísk a rozhodovacej činnosti justície, ktoré prináša pozitívny posun smerom k dosiahnutiu cieľa najmä v prípadoch, keď právna úprava je nejednoznačná, pripúšťa rôznorodý výklad alebo vyslovene absentuje.

VZDELANIE A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

V deväťdesiatych rokov milého storočia som študoval na Gymnáziu, po skončení ktorého som nastúpil na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium práva som ukončil v roku 2006 štátnymi záverečnými skúškami a obhajobou diplomovej práce z odvetvia Obchodného práva. Ešte počas štúdia na vysokej škole v roku 2001 som začal aktívne pôsobiť v oblasti verejnej správy a to tzv. správneho trestania fyzických osôb za spáchané priestupky. V pomere mladom veku som prichádzal do styku s dnes už kolegami, advokátmi, pri obhajobe ich klientov v týchto správnych konaniach, s prokurátormi, sudcami a príslušníkmi policajného zboru v každodennej činnosti. Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 2006 som ukončil 5-ročné pôsobenie v oblasti verejnej správy a nastúpil som na Okresný súd Nitra, kde som sa profesionálne venoval najmä úseku obchodného práva. V roku 2011 som po dlhej príprave úspešne zložil justičnú (sudcovskú) skúšku v Justičnej Akadémií v Pezinku, čo som považoval za významný krok v mojej ďalšej profesii. Po takmer 6-ročnom pôsobení v justičnom prostredí som na konci roku 2011 ukončil svoju činnosť na súde a nastúpil som do advokátskej kancelárie, dnes už kolegu, JUDr. Ladislava Baráta. Po niekoľkých povinných rokoch praxe advokátskeho koncipienta a splnení podmienok stavovskej organizácie, som bol zapísaný ako advokát do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory dňom 01.01.2015. Počas viac ako pätnástich rokov právnickej praxe som sa podieľal na riešení právnych vecí z odvetvia obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva a trestného práva.

DIPLOMY, CERTIFIKÁTY, ŠKOLENIA

Za svoj nepochybne najväčší úspech považujem úspešné zloženie sudcovskej skúšky, ktoré si vyžadovalo obrovskú trpezlivosť a obetu celej mojej rodiny pri mesiacoch intenzívnej prípravy a jej úspešné zloženie. Z predchádzajúceho pôsobenia v oblasti verejnej správy som získal i certifikáty z oblasti verejnej správy najmä uplatňovania základného procesného predpisu, zákona o správnom konaní, ktorý je uplatniteľný v širokej škále právnych vzťahov v oblasti verejnej správy. Snažím sa neustále oboznamovať z príslušnou judikatúrou súdov v rôznych oblastiach práva, rozhodovacími procesmi v justícií a mať tak dostatočný podklad, ak je to možné, k dosiahnutiu cieľa pre klienta.

MOJA RODINA A VOĽNÝ ČAS

Považujem sa za človeka, ktorý rodinu vníma ako základ našej spoločnosti, kde cítim svoje zázemie, miesto, kde sa môžem vracať a vždy nájdem pochopenie a porozumenie. Vo voľnom čase (i v tom profesionálnom) sa venujem dnes už nevyhnutnosti, ktorou je online prostredie a komunikujem prostredníctvom sociálnych sietí. Rád si fyzicky oddýchnem prácou v záhrade, prácou okolo domu, pozriem kvalitný futbalový či hokejový zápas, vybehnem na kávu či prečítam zaujímavý príbeh, najmä v online prostredí.

Napíšte mi
Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov spoločnosti Google a jej Zmluvné podmienky.