OBČIANSKE PRÁVO

 • Návrh na rozvod manželstva
 • Vyporiadanie BSM
 • Striedavá osobná starostlivosť
 • Náhrada škody
 • Hrozí mi bankrot
 • Vymáhania pohľadávok
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Nemajetková ujma
 • Dedičské právo
Mám záujem o služby

PRACOVNÉ PRÁVO

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Náhrada škody voči zamestnávateľovi
 • Náhrady mzdy
 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • Zmena pracovnej zmluvy
 • Výpoveď z pracovného pomeru
 • Dohody o skončení pracovného pomeru
 • Zodpovednosť zamestnanca
Mám záujem o služby

SPRÁVNE PRÁVO

 • Vyjadrenia k správnemu konaniu
 • Zastupovane v konaní o priestupkoch
 • Žaloby o preskúmanie zákonnosti
 • Odvolania voči akémukoľvek rozhodnutiu
 • Mimoriadne opravné prostriedky
 • Zastupovanie v správnom súdnictve
 • Právna analýza prejednávanej veci
 • Žaloby proti nečinnosti orgánov verejnej správy
Mám záujem o služby

TRESTNÉ PRÁVO

 • Vypracovanie trestného oznámenia
 • Zastupovanie poškodených
 • Vypracovanie odporu
 • Vypracovanie odvolania
 • Návrh na zaistenie majetku obvineného
 • Uplatňovanie nároku na náhradu škody
 • Dohoda o vine a treste pri náhrade škody
 • Zastupovanie v súdnom konaní
Mám záujem o služby

OBCHODNÝ REGISTER

 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Založenie akciovej spoločnosti
 • Založenie verejnej obchodnej spoločnosti
 • Zmena právnej formy spoločnosti
 • Hrozí mi bankrot
 • Zlučovanie spoločností
 • Likvidácia spoločností
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Výmaz spoločností z obchodného registra
Mám záujem o služby

OBCHODNÉ PRÁVO

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Vypracovávanie zmlúv
 • Kontrola zmluvnej dokumentácie
 • Právna analýza sporov
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zabezpečovanie pohľadávok
 • Vymáhania práv zo zmeniek
 • Zastupovanie v konaní pred súdom
Mám záujem o služby

KONKURZNÉ PRÁVO

 • Návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti
 • Osobný bankrot oddlžením konkurzom
 • Osobný bankrot oddlžením splátkovým kalendárom
 • Prihlasovanie pohľadávok
 • Vylúčenie majetku z konkurzu
 • Právna analýza pre správcov úpadcu
 • Zastupovanie v súdnom konaní
Mám záujem o služby

REŠTRUKTURALIZÁCIE

 • Konzultácia o podstate reštrukturalizácie
 • Odporučenie skúseného správcu
 • Zabezpečenie reštrukturalizačného posudku
 • Vypracovanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie
 • Prihlasovanie pohľadávok
 • Zastupovanie v incidenčných konaniach
 • Rokovania s veriteľmi
 • Právna pomoc dlžníkovi počas celého konania
Mám záujem o služby