Hrozba exekúcie, podania návrhov na vyhlásenie konkurzu, blokácie účtov či výkon záložného práva na majetok podnikateľa je počas obdobia pandémia reálnou hrozbou pre každého podnikateľa.  Je poskytnutie dočasnej ochrany podniku riešením vzniknutej situácie? Áno!

Aktuálne obdobie pandémie postihlo takmer každého podnikateľa, ktoré sa premietlo v znížení tržieb z podnikateľskej činnosti, prípadne, v krajných prípadoch sú dôsledky uzatvorenia prevádzok ešte závažnejšie. Štát ponúka legislatívnymi zmenami určitú pomoc, ktorá môže pomôcť podnikateľovi tým, aby bol chránený pred hrozbami exekúcie, konkurzu, výkonu záložného práva záložným veriteľom a neprišiel o veci, práva či iné majetkové hodnoty, ktoré nevyhnutne potrebuje pri podnikateľskej činnosti, aby dosahoval výnosy potrebné na zachovanie prevádzky podniku. Riešením by preto pre Vás mohla byť dočasná ochrana podniku podnikateľa na obdobie do predpokladaného skončenia pandémie, ktorú môže využiť po splnení zákonných podmienok každý podnikateľ bez výnimky.

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa poskytuje tzv. dočasná ochrana podnikateľov na obdobie pandémie. Žiadosť je možné podať od 12.mája 2020. Čo je tá dočasná ochrana a ako mi môže pomôcť pri podnikaní?

Dočasná ochrana podnikateľa predstavuje vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik, ktorí sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácií (najmä nedostatok disponibilných peňazí), ktorá spôsobuje, že je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku.

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený požiadať každý podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020.

Každý podnikateľ môže požiadať príslušný súd o poskytnutie dočasnej ochrany podaním návrhu na súd, pričom neplatíte žiadne súdne poplatky za podanie takého návrhu. Aj v tomto štát vychádza v ústrety a zbytočne nezaťažuje podnikateľov poplatkovými povinnosťami.

Aké sú základné podmienky na podanie návrhu a poskytnutie ochrany súdom? 

Podnikateľ v obsahu žiadosti podanej na príslušný súd je povinný splniť tieto podmienky a vyhlásiť:

  1. je oprávnený podať žiadosť a to z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (prípadne mesiac február 2020, ak sa neprevádzkovala činnosť celý rok 2019), ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku,
  2. k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
  3. ku dňu podania žiadosti nie sú dôvody na zrušenie obchodnej spoločnosti alebo nie ste v konkurze či reštrukturalizácií,
  4. k 12. marcu 2020 neprebiehalo voči podnikateľovi exekučné konanie pre uspokojenie nároku z podnikateľskej činnosti,
  5. k 12. marcu 2020 nebol voči podnikateľovi začatý výkon záložného práva,
  6. v kalendárnom roku 2020 ste si nerozdelili zisk či iné vlastné zdroje, prípadne, ak ste si rozdelili, tak ku dňu podania žiadosti sa tieto následky odstránili,
  7. v kalendárnom roku 2020 ste neuskutočnili žiadne iné opatrenia ohrozujúce Vašu finančnú stabilitu alebo ste tieto následky odstránili,
  8. riadne vediete účtovníctvo a neporušujete zákonné povinnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom.

Dočasná ochrana podnikateľa sa dosiahne podaním návrhu na príslušný súd, ak podnikateľ spĺňa základné podmienky vyššie uvedené. Po splnení podmienok súd vydá rozhodnutie, ktorým Vám poskytne dočasnú ochranu Vášho podniku pred hrozbami exekúcie, konkurzu, dražbami, výkonu záložného práva, vypovedanie zmlúv, nedodávania tovaru či služby od obchodného partnera a podobne. Súd vydá tzv. potvrdenie o dočasnej ochrane podnikateľa, ktoré v zmysle zákona bude trvať až do 1.októbra 2020.

Aké sú najväčšie benefity pre podnikateľa, ak požiada súd o dočasnú ochranu? 

Je chránený podnik podnikateľa (veci, práva a iné majetkové hodnoty) pred negatívnymi dôsledkami pandémie na obdobie do predpokladaného skončenia obdobia pandémie, ktoré by inak nedosiahol, ak by taký návrh súdu nepodal.

Ktorí podnikatelia môžu súdu podať žiadosť? 

Tak fyzické osoby (napr. živnostníci, slobodné povolania atď..), ako aj právnické osoby, ktoré splnia zákonní podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany.

Na aké obdobie mám poskytnutú ochranu súdom?

Na obdobie od vydania rozhodnutia súdu (napr. 1.6.2020 – čím skôr návrh podáte, tým skôr dosiahnete ochranu podniku) do 1.októbra 2020. Vláda Slovenskej republiky však môže predĺžiť túto dočasnú ochranu podnikateľom, ktorým ju súd poskytol na obdobie po 1.októbri 2020 až do 31.12.2020. V najlepšom prípade tak až do konca roku 2020 môžete ochrániť Vaše podnikanie pred negatívnymi dôsledkami pandémie.

Môže veriteľ podať voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou návrh na vyhlásenie konkurzu v období pandémie?

Môže podať, ale konkurzné konanie sa podaním návrhu po 12.marci 2020 prerušuje. Súd nebude o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na Vašu spoločnosť konať až do skončenia doby ochrany podniku. Zároveň máte možnosť v tomto ochrannom období vysporiadať si záväzky voči veriteľovi, ktorý podal voči Vám návrh na vyhlásenie konkurzu povedzme tesne pred skončením obdobia dočasnej ochrany a dosiahnuť tak zastavenie konkurzného konania a predísť likvidácií podniku.

Čo ak sa podnikateľ ocitol v úpadku po 12.marci 2020 v dôsledku pandémie, musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu tzv. sám na seba? 

Nie, nemusí. Poskytnutie dočasnej ochrany súdom prináša podnikateľovi ďalší benefit v tom, že nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak úpadok podnikateľa bol spôsobený negatívnymi dôsledkami pandémie a nehrozí tak štatutárom v prípade právnickej osoby podnikateľa povinnosť zaplatiť do konkurznej podstaty, v prípade neskôr vyhláseného konkurzu, zmluvnú pokutu vo výške 12.500,00 EUR. Uvedené Vám ako štatutárom právnickej osoby môže hroziť, ak ste v úpadku, nepodáte návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie ani nepožiadate o dočasnú ochranu a neskôr bude vyhlásený konkurz na podnikateľa.

Môže veriteľ podať voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou návrh na výkon exekúcie v období pandémie? 

Môže, ale podaním návrhu na výkon exekúcie po 12.marci 2020 sa také exekučné konanie prerušuje. Exekútor tak nevykonáva žiadne úkony súvisiace s blokovaním Vášho majetku, napr. nerealizuje blokácie bankových účtov a môžete používať peňažné prostriedky na bankovom účte na plynulú prevádzku podniku. Opäť tak máte možnosť predísť zbytočnej exekúcií a vysporiadať si záväzok voči veriteľovi napr. ku koncu obdobia dočasnej ochrany a dosiahnuť tak v konečnom dôsledku zastavenie exekúcie a získanie času. Na exekučné konania o vymoženie výživného alebo staršie exekúcie sa však táto dočasná ochrana nevzťahuje. V zásade by ste tak nemali mať žiadnu exekúciu pred 12.marcom 2020.

Môže banka začať uskutočňovať výkon záložného práva napr. na založený stroj počas dočasnej ochrany a tento predať za účelom uspokojenia jej pohľadávky?

Nie, nemôže. Dočasná ochrana sa vzťahuje akúkoľvek vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, ktorú používate pri prevádzkovaní Vášho podniku. To platí aj v prípade, že Vám už záložný veriteľ doručil oznámenia o začatí výkonu záložného práva a následným poskytnutím dočasnej ochrany súdom by záložný veriteľ mohol pokračovať vo výkone záložného práva až po zániku Vám poskytnutej dočasnej ochrany, t. j. až 1. októbra 2020 alebo aj neskôr, ak vláda Slovenskej republiky túto ochranu predĺži, v ideálnom prípade až 01.01.2021 by banka mohla pokračovať vo výkone záložného práva. Dovtedy však získate čas potrebný na to, aby ste mohli svoj dlžný záväzok voči banke uhradiť a zamedziť tým realizácií výkonu záložného práva po zániku dočasnej ochrany.

Odoberám od obchodného partnera naftu na zmluvnom základe. Môže mi obchodný partner vypovedať túto zmluvu a tým ju ukončiť z dôvodu, že som v omeškaní s uhradením faktúry za odber nafty, ktorú mi dodal pred poskytnutím dočasnej ochrany, hoci som podnikateľ s dočasnou ochranou súdu? 

Nie, nemôže, ak ide o omeškania vzniknuté od 12.marca 2020 do účinnosti zákona (12. mája 2020 – napr. splatná faktúra 15.marca 2020 a túto ste neuhradili). Ak ste sa však dostali do omeškania s uhradením faktúry za odber nafty, ktorý nastal po 12.marci 2020 počas dočasnej ochrany, obchodný partner Vám môže z tohto dôvodu zmluvu vypovedať alebo od nej odstúpiť a tým ju ukončiť alebo Vám môže odmietnuť dočasné dodanie tovaru či služby, ktorá je predmetom zmluvy, kým si tento dlh nevysporiadate alebo neposkytnete určité zabezpečenie tohto záväzku. Uvedený modelový príklad a nemožnosť obchodného partnera ukončiť s Vami akúkoľvek zmluvu, sa vzťahuje na akékoľvek dodanie tovaru alebo služby na zmluvnom základe pre Vaše omeškanie s úhradou faktúry za dodanie tohto tovaru alebo služby, ktoré vzniklo od 12. marca 2020 (napr. faktúry splatné od 12.marca 2020). Ochrana nevypovedateľnosti , nemožnosti zrušenia zmlúv vrátane nemožnosti obchodného partnera odmietnuť Vám dodanie tovaru alebo služby sa však nevzťahuje na obdobie od účinnosti zákona (4.-5.mája 2020) za podmienky, že požiadate súd o poskytnutie dočasnej ochrany. Sleduje sa tak ochrana zmluvných vzťahov podnikateľa, ktorého prevádzkovanie podniku je ohrozené, na obdobie omeškania podnikateľa od 12.marca 2020 do 12. mája 2020.

Čo so záväzkami, ktoré mi vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany súdom, musím ich v čase dočasnej ochrany prednostne uhradiť týmto veriteľom?

Nie, počas dočasnej ochrany naopak musíte uhrádzať prednostne záväzky, ktoré Vám vznikli počas dočasnej ochrany. To znamená, ak Vám súd poskytne dočasnú ochranu napr. od 01.06.2020, musíte prednostne uhrádzať záväzky veriteľom Vám vzniknuté od 01.06.2020 (faktúry splatné od 01.06.2020 a neskôr) a záväzky vzniknuté pred 01.06.2020 (faktúry splatné do 31.05.2020) môžete uhradiť len v prípade, ak tým neohrozíte prevádzku podniku a zároveň máte uhradené všetky záväzky vzniknuté pri prevádzkovaní podniku od 01.06.2020 (v tomto modelovom príklade). Z uvedeného platí, že najskôr uhrádzate záväzky veriteľom vzniknuté počas obdobia dočasnej ochrany a až následne podľa splatnosti jednotlivých faktúr skôr vzniknuté záväzky voči veriteľom spred obdobia dočasnej ochrany.

Aké obmedzenia mi prinesie poskytnutie dočasnej ochrany súdom? 

Po podaní žiadosti súdu si nesmiete rozdeliť žiadny zisk či iné vlastné zdroje, musíte uprednostňovať záujmy veriteľov a uhrádzať záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku a potom skôr splatné záväzky (záväzky vzniknuté pred poskytnutím dočasnej ochrany). Veriteľom odo dňa poskytnutia dočasne ochrany neplynú lehoty na uplatnenie práva (napr. lehoty na premlčanie práva, na podanie žaloby na súd, na podanie návrhu na výkon exekúcie, uplatnenie odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka atď.) voči Vám a de iure sa tieto lehoty predlžujú o dobu Vašej dočasnej ochrany.  Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže konateľ, spoločník, akcionár či iný člen štatutárneho alebo dozorného orgánu, právnickej osoby alebo ich blízke osoby či iné im spriaznené fyzické alebo právnické osoby započítať svoju pohľadávku, ktorá vznikla  voči podnikateľovi v dočasnej ochrane pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak by započítanie pohľadávky smerovalo k pohľadávke podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorá vznikla počas dočasnej ochrany. Počas dočasnej ochrany tak môže spoločník započítať svoju pohľadávku voči podnikateľovi pod dočasnou ochranu len s pohľadávkou, ktorá vznikla pred dočasnou ochranou Taký právny úkon by však mohol vyvolať dôvody pre zrušenie dočasnej ochrany na základe rozhodnutia súdu na základe tzv. kvalifikovaného podnetu.

Prináša mi poskytnutie dočasnej ochrany aj iný benefit, ktorý by som inak bez nej nedosiahol? 

Áno, prináša. Ako spoločník, akcionár či štatutárny orgán právnickej osoby môžete kapitálovo prispieť na stabilizáciu podniku vlastnými peniazmi, pričom v prípade vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie na Vašu spoločnosť by Vaša pohľadávka z titulu poskytnutia pôžičky či výpomoci nemala charakter tzv. podriadanej pohľadávky (uspokojenie žiadne alebo minimálne) a uspokojovala by sa rovnako, ako pohľadávka nespriazneného veriteľa a zároveň, ak by sa spoločnosť ocitla v kríze (stav, kedy spoločnosť nie je v konkurze, ani v reštrukturalizácií) môžete si tieto pôžičky či výpomoci postupne vybrať, ktoré by ste inak nemohli, ak by ste neboli podnikateľom s dočasnou ochranou. Nebudete tak zákonom diskvalifikovaný ako spriaznený veriteľ (v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie), ktorým by ste inak boli takto diskvalifikovaný, ak nepožiadate o poskytnutie dočasnej ochrany a poskytnete spoločnosti úver, pôžičku alebo iné obdobné plnenie bezhotovostne (hotovostné vklady či pôžičky sú vylúčené). Na zabezpečenie týchto pohľadávok sa však v konkurze neprihliada.

Dokedy potrvá dočasná ochrana môjho podnikania, ktorú mi súd poskytol?

Do 01.októbra 2020 a v prípade, ak vláda Slovenskej republiky toto obdobie predĺži, najneskôr však do 31.12.2020.

Môžem mi dočasná ochrana zaniknúť aj skôr ako 1.októbra 2020 a akým spôsobom? 

Áno, v prípade podania tzv. kvalifikovaného podnetu (môže podať ktokoľvek) na príslušný súd na zrušenie dočasnej ochrany rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany a to z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jej poskytnutie alebo vykonávate úkony smerujúce k rozdeleniu zisku či iných vlastných zdrojov alebo uprednostňuje vlastné záujmy pred spoločný záujmom Vašich veriteľov a porušujete zákonné podmienky vynaložiť úprimnú snahu, aby Vaši veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere. O zrušení dočasnej ochrany podnikateľa však môže rozhodnúť súd aj sám, bez kvalifikovaného podnete, napr. na základe poznatkov získaných z vlastnej činnosti súdu.

Môžem sám požiadať súd o zrušenie dočasnej ochrany? 

Áno, môžete a v tom prípade Vám zanikne dočasná ochrana vydaním rozhodnutia súdu o zrušení dočasnej ochrany a už opätovne nemôžete požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany, ak už ste raz požiadali o jej zrušenie.

Koľko ma to bude stáť, ak Vás požiadam o poskytnutie právnej služby?

V prípade, ak súd nevyhovie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany a túto Vám neposkytne (napr. z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok), odmena advokáta za poskytnutie právnej služby je 200 euro. V prípade, ak súd žiadosti vyhovie a dočasnú ochranu Vám poskytne, v takom prípade je odmena 500 euro.

Pomôže mi advokát v tejto neľahkej situácií, podobne ako štát v prípade legislatívnych zmien, odložením platby odmeny? 

Áno, v prípade poskytnutia či neposkytnutia dočasnej ochrany súdom, sa nárok na odmenu bude viazať najskôr na skončenie obdobie pandémie alebo konca roka 2020 podľa toho, čo nastane neskôr. Nárok na odmenu za poskytnú službu tak vznikne najskôr až 01.01.2021.  Počas roka 2020 tak nebudete platiť advokátovi žiadnu odmenu a nebudete tým zaťažený. Ďalší benefit  poskytne advokát podnikateľovi, ak oň požiada, tým, že bude možné uhradiť odmenu v mesačných splátkach od januára 2021 do februára 2021 (pri nevyhovení žiadosti) alebo od januára 2021 do mája 2021 (pri vyhovení žiadosti). Benefity sa poskytnú podnikateľovi na základe uzatvorenej zmluvy o právnej pomoci.

Aký je ďalší postup, ak chcem využiť inštitút dočasnej ochrany podniku a ochrániť svoje podnikanie?

Skontaktuje advokáta prostredníctvom formulára alebo kontaktuje telefonicky. Nasleduje zaslanie návrhu zmluvy o právnej pomoci na podpis prostredníctvom emailovej komunikácie (s vyššie uvádzanými benefitmi), podpísanie plnomocenstva pre advokáta na zastupovanie v konaní pred príslušným súdom a zaslanie požadovanej dokumentácie z prevádzkovania Vášho podniku a vysvetlení pre posúdenie splnenia podmienok na poskytnutie dočasnej ochrany súdom.