Dlhy, exekúcie a hrozby exekúcií mi mimoriadne sťažili osobný i profesionálny život. Je osobný bankrot riešením vzniknutej situácie?

Iste sa každý z nás alebo prevažná väčšina ocitla v situácií, keď z dôvodov splnenia si svojho sna alebo naopak z núdze, siahla po úvere či pôžičke v snahe splniť si svoj sen po bývaní, zakúpení inej veci či vyplatenia dlhov. Po čase chtiac či nechtiac sa človek pod vplyvom rôznych životných situácií môže dostať do tzv. dlhovej pasce, z ktorej zdanlivo niet úniku. Riešením by preto pre Vás mohol byť osobný bankrot, ktorý sa stal pre bežného človek oveľa dostupnejším, ako kedykoľvek predtým.

Tzv. osobný bankrot prešiel v marci roku 2017 významnými zmenami, ktoré umožňujú oveľa väčšiemu množstvu ľudí (fyzických osôb) zbavenia sa svojich dlhov. Čo je to ten osobný bankrot?

Osobný bankrot môžeme charakterizovať ako jednu z možných foriem riešenia úpadku fyzickej osoby (nie právnickej osoby), ako jednu z foriem konkurzného konania (tzv. oddlženie konkurzom), pomocou ktorej sa človek môže zbaviť nahromadených dlžôb z minulosti a začať tak nový život bez týchto starostí. Je to také ľahké? Zdanlivo nie, avšak nie nedosiahnuteľné pre bežného smrteľníka.

Osobný bankrot spočíva v predaji všetkého majetku dlžníka, s výnimkou tzv. nepostihnutej hodnoty obydlia i nehnuteľnosti, ak táto nepodlieha konkurzu preto, že si pohľadávku neprihlásil zabezpečený veriteľ (napr. banka, ktorá Vám poskytla úver na nadobudnutie nehnuteľnosti) alebo preto, že hodnota Vašej nehnuteľnosti nepostačuje ani na uspokojenie pohľadávky tohto zabezpečeného veriteľa (napr. spomínanej banky) alebo naopak podlieha konkurzu a jej speňaženiu z dôvodu, že hodnota Vašej nehnuteľnosti prevyšuje hodnotu pohľadávky zabezpečeného veriteľa (banky) a preto z jej predaja môžu byť uspokojené pohľadávky aj iných veriteľov ako banky v tomto prípade.

Počas osobného bankrotu tak zákon preferuje, aby dlžník neprišiel o strechu nad hlavou a v prípade, že by k tomu malo dôjsť, ustanovuje pre Vašich blízkych a príbuzných právo vykúpiť Vašu nehnuteľnosť takto predanú v konkurze za rovnakú cenu, ako ju nadobudol úspešný záujemca v dražbe a to jednoduchým oznámením konkurznému správcovi. Aj v tomto práve Vašich blízkych príbuzných sa prejavuje evidentná snaha súčasnej právnej úpravy, aby sa človek neocitol tzv. na ulici a mohol sa dostať k svojej predanej nehnuteľnosti pomocou svojej rodiny či známych. Postavenie dlžníka sa tak v tomto prípade posilnilo o pomoc, ktorú mu môže v tejto ťažkej životnej situácií poskytnúť najbližšia rodina či priatelia, aj keď sa nezúčastnia priamo na dražbe.

Nie všetky pohľadávky veriteľov, ktorí si ich prihlásia do osobného bankrotu, však zaniknú počas osobného bankrotu. Sú to tie, u ktorých tak ustanovil zákon a pri ktorých sa sleduje osobitný záujem chránený zákonom ako napr. výživné na dieťa, pracovnoprávne nároky, peňažný trest uložený v trestnom konaní či nepeňažná pohľadávka a rôzne iné. Aj napriek tomu, že veritelia týchto tzv. nedotknutých pohľadávok sú vyslovene chránení zákonom, s ich súhlasom sa aj týchto ich pohľadávok môžete zbaviť, ak si veritelia tieto uplatnia v osobnom bankrote podaním písomnej prihlášky a tým sú uzrozumení, že ich pohľadávky nebudú v plnom rozsahu uspokojené (uhradené).

Osobný bankrot u fyzickej osoby tak spočíva v pomernom uspokojení pohľadávok všetkých veriteľov (napr. uhradí sa 10% z výšky všetkých Vašich dlhov), výška ktorých závisí od rôznych okolnosti ako napr. výšky Vášho majetku, Vašich príjmov či iných majetkových práv, sociálneho postavenia v spoločnosti, vzdelania, veku a podobne. V ostatnom rozsahu dochádza u pohľadávok veriteľov k ich tzv. nevymožiteľnosti, t.j. nemožnosti veriteľa domáhať sa voči Vám ich uspokojenia na súde napr. žalobou o zaplatenie dlžnej sumy a v takom prípade by súd žalobu zamietol ako nedôvodnú.

Samotná právna úprava je do veľkej miery prodlžnícka a poskytuje vo zvýšenej miere väčšiu ochranu dlžníkovi ako podľa predchádzajúcej právnej úpravy a rozširuje možnosť využitia tohto právneho inštitútu pre každého. Predovšetkým neprídete o celý svoj majetok počas priebehu konkurzu, ale len o ten, ktorý ste vlastnili ku dňu vyhlásenia konkurzu. Po vydaní uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu na Váš majetok, konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nadobudnete počas konkurzu. Tu je evidentná snaha zákonodarcu po tom, aby ste sa mohli „nadýchnuť“ a skutočne začať nový život. Od vyhlásenia konkurzu tak Vaša mzda či iný príjem, nech by plynul z rôznych právnych dôvodov (mzda, odmena konateľa, dividendy, dedičstvo atď..), nepodlieha konkurzu a tento majetok nie je možné v konkurze speňažiť. Vytvárajú sa tak podmienky na to, aby človek mohol odznovu naštartovať svoj život a zároveň, aby sa nestal klientom štátu pri poberaní rôznych štátnych sociálnych dávok, ale vytváral hodnoty a v konečnom dôsledku riadne prispieval na chod tohto štátu napr. aj len uhrádzaním poistného na zdravotné a sociálne poistenie.

Súdne konanie sa začína podaním návrhu na súd, pri ktorom musíte byť povinne zastúpený buď Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. K návrhu je potrebné pripojiť množstvo príloh, ktoré ustanovuje zákon a zaplatiť aj preddavok na úhradu výdavkov správcu vo výške 500,00 EUR. Ak ste sa prechodne ocitli v takej situácií, že si nemôžete dovoliť zaplatiť tento poplatok a chcete svoju osobnú situáciu riešiť osobným bankrotom, Centrum právnej pomoci, ako rozpočtová organizácia zriadená štátom, ho uhradí za Vás súdu a budete ho splácať Centru právnej pomoci po dobu najviac troch rokov v mesačných splátkach, čo sú viac ako priaznivé podmienky pre každého občana.

Nevyhnutná je Vaša účasť a návšteva Centra právnej pomoci a vyplnenie všetkých príloh, ktoré sú potrebné k podaniu návrhu na súd. Bez predchádzajúcej konzultácie a porady napr. s advokátom a pomoci pri vyplnení týchto podaní sa Váš čas a najskorší možný termín vyhlásenia konkurzu len predĺži, čo Váš môže stáť nemalé peňažné prostriedky uhrádzané veriteľom. Je preto viac ako vhodné dôkladne sa pripraviť na návštevu Centra právnej pomoci s už vyplnenými prílohami tak, aby ste na jedinom stretnutí vybavili všetky formality, podpísali plnomocenstvo a mohol byť podaný takto návrh už po prvom stretnutí. V opačnom prípade, vzhľadom na skúsenosti z praxe, môžete očakávať druhý termín stretnutia v Centre právnej pomoci aj o 6 mesiacov, čo len prehĺbi Vašu ťažkú životnú situáciu.

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy v súčasnosti musíte splniť podmienku, že sa voči Vám vedie exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, nemôžete podať návrh na vyhlásenie konkurzu oddlžením. Paradoxne si tak klienti musia naháňať veriteľov, aby voči nim podali návrh na výkon exekúcie, ktorý je nevyhnutnou podmienkou začatia procesu oddlženia konkurzom. Zatiaľ čo v minulosti a prirodzene každý dlžník sa bránil akejkoľvek exekúcií, dlžník túžiaci využiť inštitút oddlženia konkurzom tak musí objektívne dosiahnuť stav, aby voči nemu bola vedená exekúcia.

Ak už sú splnené všetky podmienky na vyhlásenie konkurzu, máte viacerých veriteľov s pohľadávkami po lehote splatnosti, prebieha voči Vám exekučné konanie, návrh je podaný Centrom právnej pomoci so všetkými prílohami, ako neoddeliteľná súčasť návrhu a je zaplatený preddavok na úhradu odmeny správcu 500,00 EUR, súd vyhlási konkurz a zároveň Vás aj zbaví dlhov jedným uznesením a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené počas konkurzu.

Dňom vyhlásenia konkurzu a oddlženia sa začína obdobie 6 rokov, počas ktorých majú veritelia právo podať voči Vám (aj voči Vašim dedičom) návrh na zrušenie tohto oddlženia z dôvodov ustanovených zákonom a to v prípade, ak ste mali tzv. nepoctivý zámer pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu. Počas šiestich rokov tak môže dôjsť k situácií, v ktorej veriteľ toto právo uplatní a v prípade úspechu v konaní pred súdom by to znamenalo, že sa obnovujú všetky Vaše pôvodné dlhy, ktoré musíte uhradiť. Pôjde však o výnimočnú situáciu a až čas ukáže, ako reálne je toto právo veriteľov vykonateľné s ohľadom na skutočnosť, že samotný veriteľ musí súdu preukazovať Váš nepoctivý zámer a uvádzať rôzne skutkové okolnosti, z ktorých bude také Vaše konanie vyplývať a ktoré aj súd posúdi tak, ako si predstavuje samotný veriteľ.

Pokiaľ v uvedenom období žiadny veriteľ také právo neuplatní, pohľadávky všetkých veriteľov, v rozsahu neuspokojenom v konkurze už skutočne nebudú môcť byť žiadnym spôsobom ohrozené vymáhaním voči Vašej osobe.

Ak sú dlhy Vašou nočnou morou, mohli by Vás zaujímať nasledovné skutočnosti.

Mám viac veriteľov, od ktorých som si požičal peniaze. Môžem využiť inštitút osobného bankrotu?

Určite áno, nie je rozhodujúci počet veriteľov, ale iba skutočnosť, že ste platobne neschopný.

Môžem si návrh podať sám alebo musím byť zastúpený advokátom?

Návrh musí byť podaný len prostredníctvom Centra právnej pomoci, ak by ste aj mali záujem osloviť advokáta, musel by dať k takému postupu súhlas Centrum právnej pomoci. Pokiaľ by ste si návrh podal sám, súd by taký návrh odmietol pre nesplnenie podmienky povinného zastúpenia.

Nemám žiadne disponibilné peniaze na úhradu preddavku na odmenu správcu, je nejaké východisko?

Preddavok vo výške 500,00 EUR zaplatí za Vás Centrum právnej pomoci a budete ho splácať po dobu 3 rokov v mesačných splátkach.

Mojim majetkom je najmä nehnuteľnosť, prídem o ňu počas osobného bankrotu?

Uvedené posúdenie záleží najmä od toho, či Vaša nehnuteľnosť je alebo nie je založená v prospech záložného veriteľa a ďalších okolností, ktoré by mali byť predmetom konzultácie s advokátom.

Ak sa moja banka, ktorá má zriadené záložné právo k nehnuteľnosti, neprihlási do konkurzu, bude správca predávať moju nehnuteľnosť?

Ak sa záložný veriteľ neprihlási do konkurzu možno vo všeobecnosti konštatovať, že správca nebude môcť Vašu nehnuteľnosť v konkurze speňažovať.

Správca v dražbe speňažil náš rodinný dom, ale podarilo sa nám zabezpečiť peniaze na úhradu výťažku z dražby. Môžem nehnuteľnosť získať naspäť?

Vaši rodinní príslušníci majú predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti, ak sa aj na dražbe nezúčastnili, pokiaľ oznámia správcovi, že zaplatia najvyššie podanie v dražbe, ktoré ponúkol úspešný vydražiteľ.

Nie som občasnom Slovenskej republiky, ale žijem a pracujem na Slovensku už niekoľko mesiacov. Môžem sa na Slovensku domáhať zbavenia svojich dlhov podaním návrhu na oddlženie konkurzom?

Áno, môžete.

Podlieha konkurzu celý môj majetok?

Nie, konkurzu nepodlieha tzv. nepostihnuteľná časť obydlia a veci, ktoré nemôžu byť postihnuté v exekúcií.

Ak sa po vyhlásení konkurzu zamestnám, bude mi zamestnávateľ na pokyn správcu vykonávať zrážky zo mzdy?

Nie, nebude.

Čo ak opomeniem uviesť v prílohách všetkých mojich veriteľov?

Môže to byť jeden z dôvodov, pre ktoré môže súd zrušiť Vaše oddlženie, ak by Vás žaloval veriteľ na súde.

Mám vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu a mesačne platím 50,00 EUR. Musím platiť výživné aj po vyhlásení konkurzu?

Áno, ide o tzv. nedotknuteľnú pohľadávku, ktorú musíte uhrádzať bez ohľadu na skutočnosť, že ste v konkurze, ktorý nemá žiadny vplyv na Vašu povinnosť riadne a včas uhrádzať výživné na nezaopatrené dieťa.

Pred konkurzom som daroval nehnuteľnosť svojim deťom. Môžu sa veritelia počas konkurzu domáhať uspokojenia svojich pohľadávok z tohto majetku voči deťom?

Veritelia v prípade tzv. odporovateľného právneho úkonu, ktorý bol vykonaný v čase, keď už objektívne existovala vymáhateľná pohľadávka veriteľa, môže podať žalobu na súd a iniciovať konanie, na ktoré nemá konkurz žiadny vplyv a veritelia sú oprávnení domáhať sa uspokojenia ich pohľadávky z majetku Vašich detí.

Zamestnával som pred vyhlásením konkurzu ako fyzická osoba troch zamestnancov, ktorým som neuhradil všetky mzdové nároky. Ochráni ma vyhlásenie konkurzu pre ich nárokmi?

Nie, neochráni, musíte tieto pracovnoprávne nároky zamestnancov uhradiť a to bez výnimky.

Máte ďalšie otázky?

Požiadajte o nezáväznú konzultáciu.